Nutidens børn i fremtidens skole

Læringszoner har et stort potentiale og de kan indstilles, så de passer specielt til den enkelte skoles pædagogiske praksis. De skoler som definerer læringsrummet præcist, så det understøtter deres pædagogiske praksis, opnår bedre læringsresultater og trivsel

Indretning i læringszoner

Anerkendelsen af rummets og de fysiske rammers understøttende effekt på læring og trivsel er støt stigende. De skoler som sætter gang i den rigtige udvikling øger mærkbart elevernes resultater.

Vi er selv meget optaget af nudging, som kan få børn til at træffe gode beslutninger. Vi er nået langt med vores zoneindretning. Vi kan med over 90% sandsynlighed sætte et nyt skoleprojekt i gang, som efter en kort periode evalueres positivt af både elever og medarbejdere.

Alle undervisere anerkender klasserumsledelse, når et professionelt læringsfællesskab skal fungere. Når vi skruer op for nudging/adfærdsdesign i læringsrummet, så kan der skrues lidt ned for klasserumsledelsen, så eleverne får plads til at udvikle det 21. århundredes kompetencer. Det gælder bl.a. deres indre styring, som bliver afgørende på fremtidens arbejdsmarked.

Hold markøren over cirklerne i de enkelte zoner på billedet, for at læse mere...

Zoneopdeltklasselokale Ny Mobil
Stillezone

Eleverne arbejder alene og stille

Allezone

Elevgruppen er samlet i en enhed

Gruppezone

Eleverne arbejder sammen i grupper

Feedbackzone

Eleverne kan få feedback og hjælp af læreren

Visuelle og fysiske zoner som alle børn forstår

Vi har udviklet et gennemtestet forslag til læringszoner. De er synlige og fysiske områder, som defineres med ikoner og bestemte farver på polstringen, stole og bordplader. Zonerne er uafhængige af undervisningens indhold. Alle skoler kan bruge klistermærkerne. Det er muligt både på nye møbler og på en blanding af nye og gamle møbler. Det er selvfølgelig også muligt at bygge et læringsrum helt frit efter jeres individuelle ønsker.

(Hover over billederne, for at se et alternativt design)

Eleverne arbejder alene og stille

Eleverne arbejder sammen i grupper

Elevgruppen er samlet

Feedback og hjælp fra læreren

Pil

Læringszoner virker

VI har testet vores læringszoner mange steder med stor succes. Et gennemsnit på 80% af indskolingsbørn eller børn på mellemtrinnet foretrækket et læringsrum i zoner, fremfor et traditionelt læringsrum. 20% foretrækker en fast plads og det er forholdsvist let at tilgodese deres ønsker i et zoneopdelt læringsrum. Tallene betyder at det traditionelle klasselokale langs fra dækker alles behov. Det bør vi i fællesskab gøre noget ved.

I vores læringszoner arbejder eleverne alene, flere sammen, alle sammen eller sammen med deres lærer/pædagog. Vi har valgt præcist de fire læringszoner, fordi børn forstår dem og fordi de tilsammen passer til næsten alle læringsaktiviteter i elevernes nærmiljø. Zonerne er ikke bundet op på undervisningens indhold.

I et traditionelt undervisningslokale er det meste ens. Ens stole og ens borde. Desuden defineres rummet ofte meget forskelligt både i forhold til undervisningens indhold og den enkelte undervisers preferencer. Forskellige områder i rummene skifter karakter fra lektion til lektion og fra underviser til underviser. Mange børn fungerer godt med den forskellighed, men en del gør ikke. Coronaperioden har vist os, at en mere præcis struktur i skolen er godt for mange børn.

I et læringsrum i zoner med fysiske områder i bestemte farver bliver afkodningen af rummet lettere for alle børn og de hjælper hinanden med at leve op til aftaler. Det betyder at lærerne/pædagogerne kan koncentrere sig mere om i fællesskab at understøtte børnenes læring. (Collective teacher efficacy jvf. John Hatties forskning).

Børn trives bedre, hvis de skifter arbejdsstillinger mange gange i løbet af dagen. Det er ikke overraskende og det har vi vidst i mange år. Børn finder ro i en ny arbejdsstilling og derfor skal de ikke længere sidde mange timer på den samme stol ved det samme bord. Vi har rådført os hos ergoterapeuter, som har observeret elevgrupper i læringsrum i zoner. De siger samstemmende, at det er langt bedre for børnene, at de både kan sidde, stå og ligge ned. Med den viden vi har indsamlet og den rådgivning vi har fået, så anerkender vi ikke længere ergonomi som en vigtig faktor i skoleindretning.

Det 21. århundredes læring

Vi ser de følgende seks kompetencer som vigtige for børns dannelse og som afgørende for deres succes på fremtidens arbejdsmarked. Det 21 århundredes læring er internationalt anerkendt måde at vurdere de kompetencer børn skal udvikle for at stå stærkest.

Kollabroration
Problemløsning
Videnskonstruktion
Kommunikation
Selvevaluering
It
Pil

Deeper learning

Det 21. århundredes læring kunne godt over tid blive afløst af begrebet "Deeper Learning", men det er lidt for tidligt at konkludere på det endnu. Derfor har vi taget begge definitioner med her. Projektbaseret læring stiller vigtige og store krav til elevers evne til f.eks. at samarbejde og have en undersøgende tilgang til problemstillinger. Det er nogle af de kompetencer, som Deeper Learning dækker over. Børnene udvikler sig fagligt og socialt, fordi der fokuseres på samarbejde og den enkelte elevs mindset. Det handler om bevidstgørelse for eget ansvar i samspillet med omverdenen. Kompetencerne udgør derfor en væsentlig hjørnesten i et skoleforløb, hvor læringsrefleksion er højt på dagsordenen, og hvor flere fag er integreret i ét forløb. Deeper Learning-kompetencerne bør løbende integreres i undervisningen, og det er vigtigt, at de er synlige for eleverne, så de danner en forståelse for den læring, der sker. Deeper Learning-kompetencerne kan deles op i 7 områder:

 • Mestre fagligt indhold
 • Samarbejde
 • Selvstyret læring
 • Kritisk tænkning
 • Problemløsning
 • Effektiv kommunikation
 • Uddannelsesmindset

Vi arbejder sammen med grundskoler, om at skabe de bedste rammer for "Deeper Learning" i børnenes nærmiljø.

 

(Efter inspiration fra www.leapskoler.dk)

Mellemformer

KL (Kommunernes Landsforening) definerer Mellemformer som tilbud til børn med særlige behov mellem almen og specialtilbud. Der er mange delelementer i begrebet Mellemformer og det er en kompliceret og lang proces på en skole.  En af de delelementer er det fysiske læringsrum, som skal tilgodese alle børns mangesidede behov. Vi beskæftiger os med at udvikle bud på den bedste fysiske skoleindretning og vores mål er at understøtte alle elevers læring og trivsel. De specialpædagogiske tiltag tilgodeser ikke kun børn med særlige behov - de tilgodeser alle børn. Det samme gælder det fysiske læringsrum.

Ved at ændre på den fysiske indretning i elevernes nærmiljø, så ændres den læring/ adfærd, der sker i læringsrummet. Det vi ønsker at se mere af i undervisningen forstørres.

 

Disruption, digitalisering og robotteknologi

Disruption er både en skabende og destruktiv proces. På den baggrund er der ikke tale om et nyt ord for innovation. Når et eksisterende marked, en teknologi eller en hel branche disruptes, så skabes der noget som er mere værdifuldt og effektivt. Udfordringen er at det ofte også ødelægger det eksisterende, hvis ikke forandringen omfavnes. Det er vigtigt at børn lærer og vedligeholder evnen til at omfavne forandringer og at arbejde innovativt. Det ses desværre ofte, at små børn er fantastisk dygtige til det, men at en stor del af dem mister evnen hen ad vejen i skoleforløbet. Indretningen af læringsrummet er en vigtig del af løsningen på elevers manglende motivation for skolearbejde. F.eks. lægger et læringsrum i zoner op til flere, men kortere læreroplæg og mere "hands on" læring. Det er vigtigt, når nu vi ønsker at motivere alle børn i undervisningen.

Den eneste konstant i samfundet lige nu er forandring, og i skolen skal børn lære at være medskabere af forandring. Det forventes, at op mod 2/3 af de jobs, skoleelever skal bestride i fremtiden, ikke eksisterer lige nu. Udviklingen af nye produkter og services sker meget hurtigt, og en del af dem undergraver eller nedbryder eksisterende branchers forretningsmodeller. Det betyder, at børn, som har styr på det 21. århundredes kompetencer, kommer til at stå stærkere.

Skoler skal skabe et miljø, hvor designprocesser, teknologiforståelse og skabertrang på tværs af skolens fag går hånd i hånd med faglige færdigheder. Når vi indretter læringsrummet i læringszoner med indbygget nudging, så medvirker det til at bringe elever i flow, så de lærer, husker og trives bedre.

Hvad kendetegner et fleksibelt læringsrum?

 • 1

  Det passer til mange forskellige læringsaktiviteter

 • 2

  Det giver mulighed for bevægelse

 • 3

  Det giver større variation i forhold til gruppedannelse

 • 4

  Det understøtter børnenes sociale kompetencer

 • 5

  Det understøtter børnenes læring

 • 6

  Det gør integration af teknologi lettere i undervisningen

Pil

Et komplet møbelsystem

Vores skolemøbler er bygget op omkring metalrammer, som er hurtige og lette at samle eller skille ad. Rammerne kan ligge eller stå, og de kan sættes sammen med beslag på flere forskellige måder. Det betyder at møblerne kan bygges i den størrelse skoler ønsker både i bredden og i dybden.

Trapper bruges f.eks. ikke blot til formidling, men også til gruppearbejde og enkeltarbejde. Vores metalmoduler kan også sættes sammen til en meget stor trappe til en hel skole f.eks. til morgensang. Se nærmere her:  Stor trappe

Vores modulopbyggede skolemøbelsystem er det første i verden og derfor har vi søgt patent på det. Materialerne er de bedste, det består af meget få varenumre og det kan bygges om og til. Elevgrupper varierer altid i antallet af børn og de flyttes ofte rundt til forskellige lokaler over tid. Når der skifter fra et traditionelt klassesæt med stole og borde til f.eks. et læringsrum i zoner, så varierer møblerne i størrelse og nogle af dem er tunge. Derfor er det vigtigt at de kan skilles ad, når de skal flyttes eller bygges til med ekstra moduler, hvis elevgruppen vokser.

Alle vores møbler samles på skolen og derfor er vores transport hele vejen fra produktion til samling langt mere bæredygtig end de mere traditionelle skolemøbler. Det er godt for miljøet og godt for samarbejdet mellem jer som skole og os som producent. I ser møbeldelene inden de samles og kan, hvis I har lyst, lære hvordan de samles. Det betyder at I efterfølgende selv kan skille produkterne ad og bygge til, hvis f.eks. elevgruppen vokser.

Vi har vores eget polstrerværksted, Silkeborg Polstring, så alt det "bløde" i vores læringsrum produceres inhouse.

Hos os er det altid muligt at teste et læringsrum til en elevgruppe og en medarbejdergruppe. Det er vigtigt, at I finder det rigtige inden I investerer i nye læringsrum.